Tax Free

mixtools.pl

 


Nasz firma wystawiana dokumenty Tax Free

1. Kto może otrzymać zwrot VAT:
- Turysta mający stałe miejsca zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej ma prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT od zakupionego towaru.
- Minimalna kwota wartości zakupów wraz z podatkiem VAT uprawniająca do otrzymania zwrotu podatku wynosi 200,00 pln.
- Aby otrzymać zwrot podatku VAT towar musi zostać wywieziony poza obszar Unii Europejskiej w stanie nienaruszonym, w bagażu osobistym i fakt ten musi zostać potwierdzony przez celnika.
- Wywóz zakupionego towaru poza terytorium Unii Europejskiej musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym towar był zakupiony.

2. Złożenie zamówienia przez sklep internetowy:
- Przy zamawianiu przez sklep www.mixtools.pl, napisz w polu ‘Uwagi dodatkowe’ prośbę o wystawienie dokumentu Tax Free.
- Nie ma możliwości wysłania zamówionego towaru poza granicę Polski wraz z formularzem Tax Free. Gdy chcesz zamówić towar przez internet i odebrać towar w innym miejscu niż adres naszego sklepu, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów dot. daty i miejsca odbioru zamówienia.

3 Urząd Celny:
- Gdy opuszczasz teren Unii Europejskiej okaż celnikowi zakupiony towar w stanie nienaruszonym wraz z formularzem Tax Free z załączonym paragonem oraz Twój dokument tożsamości.
- BRAK PIECZĘCI CELNIKA NA FORMULARZU Tax Free For Tourists OZNACZA BRAK MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA ZWROTU PODATKU.

4. Zwrot podatku VAT:
- Jeśli chcesz odebrać zwrot w gotówce zgłoś się do naszego sklepu w Lublinie przy ul. Energetyków 4
- Przekaż sprzedawcy zatwierdzony przez celnika dokument Tax Free For Tourists wraz z przypiętym do niego oryginalnym paragonem. Okaż sprzedawcy dokument tożsamości (paszport) w celu potwierdzenia zgodność danych z dokumentu z danymi zawartymi w formularzu Tax Free For Tourists.
- Jeśli zadeklarowałeś zwrot podatku na rachunek bankowy możesz także przesłać dokument Tax Free For Tourists wraz z przypiętym do niego paragonem na adres: AS-MET Sp. z o.o. Sp. k., ul. Energetyków 4, 20-954 Lublin.
- Zwrot na rachunek bankowy zostanie wykonany w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez AS-MET Sp. z o.o. Sp. k. dokumentu Tax Free For Tourists.
- Zwrot podatku VAT jest dokonywany w złotych polskich. W przypadku zwrotu na konto bankowe, AS-MET Sp. z o.o. Sp. k. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe opłaty za odebranie przelewu zagranicznego pobierane przez bank odbiorcy przelewu/Klienta.
- O zwrot podatku możesz ubiegać się w ciągu 10 miesięcy od daty wywiezienia towaru poza terytorium Unii Europejskiej.
- Podstawowa stawka VAT w Polsce to 23%.
- Sprzedaż Tax Free jest rejestrowana w systemie Urzędu Celnego www.granica.gov.pl/TaxFree, w związku z tym dane zadeklarowane w dokumencie Tax Free podlegają weryfikacji na granicy.

Zasady zwrotu VAT podróżnym w Polsce reguluje ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług – Dział XII, rozdział 6, art. 126-130 (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. Zm).


Tax Free for Турист

1. Кто может получить возврат НДС (VAT)
- Tурист постоянно проживающий не на территории Европейского Союза имеет право получить возврат налога НДС за приобретенный товар.
- Для получения возврата НДС минимальная сумма стоимости покупок вместе с налогом НДС должна составлять 200 злотых.
- Чтобы получить возврат налога НДС товар должен быть вывезен за пределы Европейского Союза в неповрежденной упаковке, в личном багаже и этот факт должен быть подтвержден таможенником.
- Вывезение приобретенного товара за пределы Европейского Союза должно наступить самое позднее в последний день третьего месяца, следующего после месяца, в котором товар был приобретен.

2. Заказ через интернет магазин и получение в магазине
- Во время заказа через интернет магазин www.mixtools.pl, напишите просьбу выставить документ Tax Free.
- Отсутствует возможность высылки заказанного товара за пределы Польши вместе с формуляром Tax Free. Если вы хотите заказать товар через интернет и получить его не в нашем магазине, а в другом месте – свяжитесь с нами для уточнения даты и места получения заказа.

3. Таможенная служба
- Когда вы покидаете территорию Европейского Союза предъявите таможеннику приобретенный товар в неповрежденной упаковке, формуляр Tax Free с приложенным кассовым чеком, а также документ удостоверяющий вашу личность.
- ОТСУТСТВИЕ ПЕЧАТИ ТАМОЖЕННИКА НА ФОРМУЛЯРЕ Tax Free For Tourists ОЗНАЧАЕТ ОТСУТСТВИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗВРАТА НАЛОГА.

4. Возврат налога НДС (VAT)
- Передайте продавцу подтвержденный таможенником документ Tax Free For Tourists вместе с подшитым к нему кассовым чеком, а также документ удостоверяющий вашу личность – продавец сверит правильность данных, указанных в формуляре Tax Free For Tourists. - Если вы выбрали возврат налога на банковский счет, вы можете также переслать документ Tax Free For Tourists вместе с подшитым к нему кассовым чеком на адрес: AS-MET Sp. z o.o. Sp. k., ul. Energetyków 4, 20-954 Lublin, Polska. - Возврат на банковский счет будет произведен в течение 7 рабочих дней с момента получения компанией przez AS-MET Sp. z o.o. Sp. k. документа Tax Free For Tourists.
- Возврат налога НДС производится в польских злотых. В случае возврата на банковский счет, AS-MET Sp. z o.o. Sp. k. не несет ответственности за возможные дополнительные оплаты за получение заграничного банковского перевода, взимаемые банком получателя перевода/клиента.
- По поводу возврата налога можно обращаться в течение 10 месяцев после даты вывоза товара за пределы Европейского Союза.
- Основная ставка НДС в Польше составляет 23%.
- Продаж Tax Free записывается в системе таможнии www.granica.gov.pl/TaxFree, в связи с этим, все данные, которые были объявлены в документах будут подлежать проверке на границе.

В Польше правила возврата туристам налога регулирует закон от 11 марта 2004 г. О налогах от товаров и услуг - Отдел XII, раздел 6, ст. 126-130 (Dz. U. № 54 поз. 535 с изм.) и Распоряжение Министра финансов от 28 марта 2011 года (Законодательный вестник № 68, пункт. 361 2011 гг)